Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: Giftcards.nl B.V.;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en digitale inhoud, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Giftcards.nl B.V.
Ambachtsweg 6
1474HW Oosthuizen
E-mailadres: klantenservice@giftcards.nl
KvK-nummer: 52343065
Btw-identificatienummer: NL850404022B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing. Productvoorwaarden gaan boven deze Algemene Voorwaarden, tenzij het consumentenrecht zich hiertegen verzet.

 

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en digitale inhoud. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, en digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
   

 

Artikel 5. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. De ondernemer zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen om elektronische betaling te faciliteren.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
   

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending heeft ontvangen;
 5. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
   

Artikel 7. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze per e-mail aan Ondernemer via het e-mailadres klantenservice@giftcards.nl.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug aan Ondernemer
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Giftcards.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
   

Artikel 8. Verplichtingen van Giftcards.nl bij herroeping

 1. Ondernemer stuurt na melding van herroeping door de consument een ontvangstbevestiging.
 2. Ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Ondernemer wacht met terugbetalen totdat het product is ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
   

 

Artikel 9. Uitsluiting herroepingsrecht

Ondernemer sluit de navolgende producten uit van het herroepingsrecht:

- digitale cadeaukaarten, maar niet alvorens:
-de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Giftcards.nl de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; en
-de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
-de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

In het bestelproces voor digitale cadeaukaarten vraagt Giftcards.nl de consument expliciet naar bovenstaande verklaringen en toestemming.

-gepersonaliseerde cadeaukaarten

Volgens specificaties van de consument vervaardigde cadeaukaarten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 

 

Artikel 10. De Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Alle door Ondernemer aangeboden cadeaukaarten zijn ingevolge fiscale wetgeving vrijgesteld van btw.
   

 

Artikel 11. Nakoming overeenkomst en extra garantie 

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 12. Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. De producten worden niet eerder van saldo voorzien dan na betaling van het volledige factuurbedrag.
   

Artikel 13. Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
   

Artikel 14. Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15. Aanvullende productvoorwaarden Giftcards.nl Keuze Kaart

 1. Deze productvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Giftcards.nl B.V. uitgegeven Keuze Cadeaukaarten (hierna: KKC), in welke fysieke of digitale verschijningsvorm dan ook.
 2. KKC is een cadeaukaart waaraan een saldo is gekoppeld tussen de 10 en 150 euro, welke waarde is opgeslagen in de centrale administratie van Giftcards B.V.
 3. KKC is uitsluitend rechtmatig te koop op de digitale platformen van Giftcards.nl B.V. of bij erkende door Cadeaubonnen.nl B.V aangewezen retailpartners. Particuliere noch bedrijfsmatige doorverkoop is toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Giftcards.nl B.V.
 4. Elke KKC is voorzien van een unieke codecombinatie (19-cijferig kaartnummer en veiligheidscode). De kaarthouder dient KKC en aankoopbewijzen zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal, verlies of onbevoegd gebruik door derden van deze code vindt geen vergoeding of vervanging plaats.
 5. KKC kan uitsluitend ingewisseld worden voor andere cadeaukaarten binnen de digitale verzilverplatformen van Giftcards.nl B.V.
 6. In geval van het vermoeden van fraude of oneigenlijk gebruik kan Giftcards.nl B.V. het gebruik van één of meerdere KKC voor onbepaalde tijd opschorten en/of het gebruik van KKC permanent ontzeggen.
 7. Giftcards.nl B.V. behoudt zich het recht voor KKC kaarten te blokkeren in geval van vermoedens van verminderde kredietwaardigheid van zakelijke klanten of bij het overschrijden van een betalingstermijn.
 8. Op verzoek dient de kaarthouder de originele email of fysieke KKC aan Giftcards.nl B.V. te verstrekken om de juistheid te laten verifiëren.
 9. KKC of de restwaarde ervan is onder geen beding inwisselbaar voor geld.
 10. Giftcards.nl B.V. kan op elk moment het aanbod van cadeaukaarten waarvoor de KKC is in te wisselen aanpassen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het aanbod dat op enig moment op de inwisselplatformen van Giftcards.nl B.V. zichtbaar is, dan wel is afgedrukt op de KKC zelf of op bijbehorend drukwerk.
 11. Een vermindering van het inwisselaanbod op de verzilverplatformen is geen geldige reden voor het annuleren van een bestelling of grond voor restitutie na de herroepingstermijn.
 12. Het saldo en de vervaldatum van KKC kunnen op de digitale platformen van Giftcards.nl B.V. worden geraadpleegd.
 13. KKC is twee jaar geldig na aankoop, mits aangeschaft na 31-12-2021. Keuze Cadeaukaarten aangeschaft voor 31-12-2021 hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. Na deze periode vervalt elke aanspraak op het saldo van de Cadeaukaart.
 14. Giftcards.nl B.V. kan deze productvoorwaarden wijzigen. Het is raadzaam om deze voorwaarden telkens voor het gebruik te raadplegen.
 15. Het gebruik van KKC voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze is uitgegeven is niet toegestaan
 16. Voor KKC welke zijn aangekocht bij derde partijen (erkende wederverkopers, retailpartners) kan onder geen beding restitutie plaatsvinden door Giftcards.nl B.V.
 17. In geval van overmacht kan Giftcards.nl B.V. het inwisselen van KKC voor onbepaalde tijd opschorten.